Sunday, June 30, 2013

My Roy...

is on ebay. No straps, only $59 starting bid.